MÁY PHUN CÁT THỂ LỎNG NHIỀU VÒI PHUN (THIẾT KẾ KHÔNG CHUẨN)